نویسنده = خدیجه رضایی ابراهیم سرایی
تعداد مقالات: 2
1. ساخت و بررسی خواص گرمالیانی نانو بلور باریم سولفات آلاییده شده با دیسپروسیم (:Dy4BaSO)

دوره 35، جلد 68، تابستان 1393، صفحه 77-81

امین آقایی خاریکی؛ خدیجه رضایی ابراهیم سرایی؛ محسن خسروی


2. حذف کروم (VI) از محلول های آبی به وسیله ی کلینوپتیلولیت سدیمی پرتودهی شده

دوره 35، جلد 67، بهار 1393، صفحه 78-83

خدیجه رضایی ابراهیم سرایی؛ حسین فقیهیان؛ محمدرضا عبدی؛ حمیدرضا شکور؛ رضا جعفری