نویسنده = رضا جعفری
تعداد مقالات: 1
1. حذف کروم (VI) از محلول های آبی به وسیله ی کلینوپتیلولیت سدیمی پرتودهی شده

دوره 35، جلد 67، بهار 1393، صفحه 78-83

خدیجه رضایی ابراهیم سرایی؛ حسین فقیهیان؛ محمدرضا عبدی؛ حمیدرضا شکور؛ رضا جعفری