نویسنده = محسن خسروی
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و بررسی خواص گرمالیانی نانو بلور باریم سولفات آلاییده شده با دیسپروسیم (:Dy4BaSO)

دوره 35، جلد 68، تابستان 1393، صفحه 77-81

امین آقایی خاریکی؛ خدیجه رضایی ابراهیم سرایی؛ محسن خسروی