نویسنده = سعید محمدی
تعداد مقالات: 2
1. مشخصه‌یابی آلومینای متخلخل آندی به روش آنالیز با باریکه‌ی یونی

دوره 37، جلد 76، تابستان 1395، صفحه 46-56

فریبا مخلص گرامی؛ امیدرضا کاکویی؛ سعید محمدی