نویسنده = عبدالمحمد قلمبر دزفولی
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی یک تفنگ الکترونی انرژی- پایین

دوره 35، جلد 69، پاییز 1393، صفحه 76-81

مجتبی مقبل الحسین؛ احسان بازوند؛ عبدالمحمد قلمبر دزفولی