نویسنده = محمدعلی ابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرهای پرتو گاما بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی و آنتاگونیستی قارچ تریکودرما هارزیانوم

دوره 36، جلد 71، بهار 1394، صفحه 96-104

رضا مرادی؛ سمیرا شهبازی؛ حسین اهری مصطفوی؛ محمدعلی ابراهیمی؛ حامد عسکری