نویسنده = وحید دامیده
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی اثر صفحه‌های بازتاباننده بر عملکرد دستگاه هم‌جوشی پلی‌ول 50PR-IR

دوره 36، جلد 72، تابستان 1394، صفحه 74-80

فاطمه کاظمی زاده؛ علی باقری؛ وحید دامیده؛ اصغر صدیق زاده