نویسنده = بهنام ناصریان خیابانی
تعداد مقالات: 6
2. تعیین دز مناسب پرتو گاما به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در نخود سفید (Cicer Arietinum L)

دوره 28، جلد 42، زمستان 1386، صفحه 19-25

بهنام ناصریان خیابانی؛ حسین اهری مصطفوی؛ هادی فتح اللهی؛ سیروس ودادی؛ میراحمد موسوی شلمانی


3. تأثیر پرتو گاما با دزهای پایین بر تحریک پاسخ به کشت بساک چند زادمون(1) گندم بهاره

دوره 23، جلد 27، بهار 1382، صفحه 23-26

بهنام ناصریان خیابانی؛ سیروس ودادی؛ نرگس نشان


4. تعیین‌ مناسبترین‌ زمان‌ کاربرد علف‌کشهای ‌2,4-D و گلایفوسیت‌ نشاندارشده‌ با کربن‌ 14 برای‌ انتقال‌ به‌ ریشه‌ گیاه‌ شیرین‌بیان‌ طی‌ مراحل‌ رویش‌ و رشد آن‌

دوره 22، جلد 25، پاییز 1381، صفحه 61-67

حسین اهری مصطفوی؛ هادی فتح اللهی؛ بهنام ناصریان خیابانی؛ فرامرز مجد؛ علی قنبری؛ حمید رحیمیان؛ مهدی مین باشی


5. بررسی پاسخ چند زادمون گندم به تولید تک لاد با روش کشت بساک

دوره 21، جلد 24، زمستان 1380، صفحه 57-67

مهدی ناصری تفتی؛ بهنام ناصریان خیابانی؛ سیروس ودادی؛ مسعود رحیمی؛ اسفندیار رحمانی


6. بررسی تأثیر زادمون، محیط کشت وتیمار سرد بر کشت بساک لاین های موتاسیون زای گندم

دوره 20، جلد 22، تابستان 1379، صفحه 56-64

بهنام ناصریان خیابانی؛ فرامرز مجد؛ مسعود رحیمی؛ مصطفی ولیزاده؛ حمدالله کاظمی