نویسنده = حسین فقیهیان
تعداد مقالات: 2
2. جذب استرانسیم توسط MCM-41 عامل‌دار شده با گروه آمینوسیلان

دوره 32، جلد 55، بهار 1390، صفحه 30-37

حسین فقیهیان؛ شیما نصری؛ سمیرا خونساری