نویسنده = فائزه فاطمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر پپتون و تریپتیک سوی براث (TSB) بر روی بازده‌ی زیست‌فروشویی اورانیم

دوره 39، جلد 86، زمستان 1397، صفحه 93-99

فائزه فاطمی؛ سمانه جهانی؛ سبا میری