نویسنده = محسن نجفی
تعداد مقالات: 2
1. محاسبه‌ی تعادل فازی توریم با استفاده از مدل واندروالس

دوره 40، جلد 90، زمستان 1398، صفحه 51-56

10.24200/nst.2020.1070

محسن نجفی؛ مسعود خواجه وند