نویسنده = سعید مومن زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر خورندگی خاک روی بشکه‌های دفن پسمان‌های با پرتوزایی کم

دوره 37، جلد 76، تابستان 1395، صفحه 26-36

حمزه فراتی راد؛ حمید رضا مهاجرانی؛ مهدی نجات پیشکناری؛ علی مالکی فارسانی؛ سعید مومن زاده؛ محمد رستم نژاد؛ محسن اسدیان