نویسنده = عبداله اسلامی مجد
تعداد مقالات: 1
1. اثر گازهای پیرامونی بر تابش پلاسما و گسترش آن در برهم کنش لیزر با مس

دوره 37، جلد 76، تابستان 1395، صفحه 68-78

مسعود پیشدست؛ عبداله اسلامی مجد؛ مسعود کاوش تهرانی