نویسنده = ادشیر هزارخانی
تعداد مقالات: 1
1. اکتشاف عناصر خاکی نادر با استفاده از پرتوزایی؛ مطالعه موردی: معدن باغک، سنگان

دوره 39، جلد 83، بهار 1397، صفحه 30-45

10.24200/nst.2018.191

سید سعید قنادپور؛ ادشیر هزارخانی؛ شاهید نوریان؛ عباس گلمحمدی