نویسنده = محمدرضا رضوانیان‌زاده
تعداد مقالات: 3
1. تولید آمونیم اورانیل کربنات از آمونیم دی‌اورانات تولید شده از محلول اورانیل فلورید

دوره 34، جلد 66، زمستان 1392، صفحه 64-76

کاظم فاطمی؛ محمدرضا رضوانیان‌زاده؛ حیدر پاشائی؛ مهدی ترکش اصفهانی


2. بازیابی اورانیم از جاذب NaF با استفاده از رزین‌های تبادل یون

دوره 32، جلد 55، بهار 1390، صفحه 54-58

نصرت محمدنژاد؛ حمید رشیدی‌نسب؛ رسول سیاری؛ محمدرضا رضوانیان‌زاده


3. جداسازی یون‌های +22UO و –F توسط گاما- آلومینا از محلول‌های حاوی -3NO و –F

دوره 31، جلد 54، زمستان 1389، صفحه 25-36

کاظم فاطمی؛ رسول سیاری؛ حمیدرضا مهاجرانی؛ محمدرضا رضوانیان‌زاده؛ محمدرضا قاسمی؛ رضا شفیعی؛ امید قیصری