نویسنده = مجید شهریاری
تعداد مقالات: 6
1. بررسی ترابرد ذرات باردار در میدان مغناطیسی و شبیه‌سازی تابش سینکروترون با استفاده از کد FLUKA

دوره 33، جلد 59، بهار 1391، صفحه 8-14

فرشاد قاسمی؛ مجید شهریاری؛ فریدون عباسی دوانی


3. بررسی پاسخ دزیمتر ژلی- پلی‌مری PAGAT به نوترون‌های گرمایی

دوره 31، جلد 53، پاییز 1389، صفحه 1-9

سیدمحمدمهدی ابطحی؛ مجید شهریاری؛ حسین خلفی؛ محمدحسن زحمتکش


4. جداسازی نوترون- گاما در میدان‌های آمیخته با استفاده از مدار تبعیض‌گر شکل تپ آند

دوره 30، جلد 47، بهار 1388، صفحه 1-6

امین شرقی ایدو؛ مجید شهریاری؛ غلامرضا اطاعتی


5. محاسبات نوترونیک وابسته به زمان و مکان با استفاده از کد مونت‌کارلوی TDMC

دوره 29، جلد 45، پاییز 1387، صفحه 12-19

محسن شایسته؛ مجید شهریاری؛ غلامرضا رئیس علی


6. شبیه‌سازی ترابرد وابسته به زمان نوترون در رآکتورهای شکافت با استفاده از روش مونت‌کارلو

دوره 28، جلد 39، بهار 1386، صفحه 1-8

محسن شایسته؛ مجید شهریاری؛ غلامرضا رئیس علی