نویسنده = رسول سیاری
تعداد مقالات: 2
1. بازیابی اورانیم از جاذب NaF با استفاده از رزین‌های تبادل یون

دوره 32، جلد 55، بهار 1390، صفحه 54-58

نصرت محمدنژاد؛ حمید رشیدی‌نسب؛ رسول سیاری؛ محمدرضا رضوانیان‌زاده


2. جداسازی یون‌های +22UO و –F توسط گاما- آلومینا از محلول‌های حاوی -3NO و –F

دوره 31، جلد 54، زمستان 1389، صفحه 25-36

کاظم فاطمی؛ رسول سیاری؛ حمیدرضا مهاجرانی؛ محمدرضا رضوانیان‌زاده؛ محمدرضا قاسمی؛ رضا شفیعی؛ امید قیصری