نویسنده = محمد رستم نژاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد جاذب ورمیکولیت برای حذف سزیوم از پسمان مایع پرتوزا حاصل از رآکتور تحقیقاتی تهران

دوره 29، جلد 44، تابستان 1387، صفحه 35-39

حسین ابوالقاسمی؛ محمد رستم نژاد؛ سعید مومن زاده؛ نوشین حدادی