نویسنده = علیرضا طالبی طاهر
تعداد مقالات: 1
1. آنالیز RBS-Channeling ابزاری توانمند جهت مطالعه ساختار بلوری جامدات

دوره 29، جلد 43، بهار 1387، صفحه 1-12

علی باقی زاده؛ داوود آقاعلی گل؛ امیدرضا کاکویی؛ علیرضا طالبی طاهر؛ محمد لامعی رشتی؛ محمد فرمهینی فراهانی