نویسنده = میرحسین رسولی صدقیانی
تعداد مقالات: 1
1. نقش سیدروفور سودوموناسهای فلورسنت در جذب روی توسط گندم با استفاده از ایزوتوپ 65Zn

دوره 29، جلد 43، بهار 1387، صفحه 20-30

میرحسین رسولی صدقیانی؛ محمدجعفر ملکوتی؛ کاظم خاوازی؛ محمد قنادی مراغه