نویسنده = عبدالرضا سلیمانیان
تعداد مقالات: 8
1. بررسی تأثیر نوع آلیاژ آلومینیوم بکار رفته در دیواره اتاقک یونش چاهکدار مرتبط با هوای آزاد بر پاسخ اتاقک در انرژی پرتوهای گامای Cs137، Co57 و Am241

دوره 28، جلد 41، پاییز 1386، صفحه 36-43

غلامرضا رئیس علی؛ معصومه دهقانی مقدم؛ سعید حمیدی؛ مصطفی غفوری؛ عبدالرضا سلیمانیان؛ ارژنگ شاهور؛ کوروش اربابی


2. سنجه‌بندی استاندارد چشمه های Cs137 مورد استفاده در براکی تراپی

دوره 25، جلد 34، تابستان 1384، صفحه 53-56

عبدالرضا سلیمانیان؛ آنیتا عالیپور؛ مصطفی غفوری


3. تأمین باریکه مرجع الکترون با انرژی زیاد

دوره 24، جلد30، زمستان 1382، صفحه 1-8

عبدالرضا سلیمانیان؛ کلاوس دریکوم


4. تولید پرتوهای ایکس ترمزی مرجع در آزمایشگاه دزیمتری استاندارد

دوره 23، جلد 29، پاییز 1382، صفحه 7-16

عبدالرضا سلیمانیان؛ ارژنگ شاهور؛ مصطفی غفوری؛ آنیتا عالیپور


5. دزیمتری باریکه های فوتون و الکترون درپرتودرمانی بر اساس استانداردهای دز جذبی آب

دوره 21، جلد 23، پاییز 1380، صفحه 1-16

عبدالرضا سلیمانیان؛ مصطفی غفوری؛ شهرام منادی


7. ارزیابی بین المللی استاندارد اندازه گیری پرتوهای ایکس وگاما در بخش دزیمتری استاندارد (SSDL)

دوره 18، جلد 16، تابستان 1377، صفحه 15-26

عبدالرضا سلیمانیان؛ محمد گواهی؛ مصطفی غفوری؛ ارژنگ شاهور؛ آنیتا عالیپور