نویسنده = فریدون ملک زاده
تعداد مقالات: 4
1. جذب زیستی تنگستن از محلولهای آبی با استفاده از سویه جدید Bacillus sp. MGG-83، جداسازی شده از تالاب انزلی

دوره 26، جلد 37، تابستان 1385، صفحه 22-28

سعید قربانزاده مشکانی؛ فریدون ملک زاده؛ حسین غفوریان؛ محمدرضا صعودی؛ پریسا تاجرمحمدقزوینی


2. جذب وتلغیظ اورانیم به وسیله باکتری جدید MGL-75

دوره 20، جلد 22، تابستان 1379، صفحه 31-37

حسین غفوریان؛ علی محمد لطیفی؛ فریدون ملک زاده


3. بررسی سازوکارها وبهینه سازی جذب اورانیم توسط باکتری MGF-48

دوره 18، جلد 17، زمستان 1377، صفحه 44-56

حسین غفوریان؛ علی محمدلطیفی؛ فریدون ملک زاده


4. جداسازی اورانیم وفلزات سمی بوسیله باکتری جدید MGF-48

دوره 17، جلد 13، تابستان 1376، صفحه 53-67

حسین غفوریان؛ فریدون ملک زاده؛ عباس فرازمند