نویسنده = محمدمهدی امیدی
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری پرتوزایی رادیو کربن (14C) در نقاط مختلف شهر تهران

دوره 20، جلد 22، تابستان 1379، صفحه 65-68

فرید اصغری زاده؛ محمدحسن ملاح؛ سیدمحمدکاظم کمالی؛ محمدمهدی امیدی