نویسنده = حسن فرجام
تعداد مقالات: 1
1. مولد 99mTc (ژل ژنراتور) روشنی نوین در تولید 99mTc برای مصرف در پزشکی هسته ای

دوره 21، جلد 24، زمستان 1380، صفحه 1-6

کاظم حقیر ابراهیم آبادی؛ رضا نجفی؛ حسین اقابزرگ؛ حسن فرجام؛ آزاده تجردی