نویسنده = مهدی سهرابی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی اثر پرتوهای یونساز برسیستم ایمنی مایعی بدن در پرتونگاران صنعتی

دوره 19، جلد 19، بهار 1378، صفحه 19-27

فریده ذاکری؛ احمد مسعودی؛ مهدی سهرابی