نویسنده = نجات فری پور
تعداد مقالات: 1
1. رشد بلور Lif با ناخالصیهای Mg و Ti به منظور ساخت ماده اولیه دزیمتر شخصی گرما - لیانی

دوره 18، جلد 16، تابستان 1377، صفحه 37-43

ناصر بنایی؛ نجات فری پور؛ کریم حسین میخچی