نویسنده = موسی پور عبیدی
تعداد مقالات: 1
1. گزارش پرتوگیری حاد یک فرد در یک سانحه پرتونگاری صنعتی با چشمه ایریدیم - 192

دوره 9، جلد 9، زمستان 1368، صفحه 43-52

نسرین صابری؛ خسرو مجیر شاهی؛ موسی پور عبیدی؛ زرین براتچی