نویسنده = علی محمود زاده
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه میزان عناصر کم مقدار در نان مصرفی با استفاده از روشهای آنالیز هسته ای و جذب اتمی

دوره 8، جلد 7، بهار 1367، صفحه 31-43

احمد قریب؛ کاظم فاطمی؛ عبداله معزی؛ علی محمود زاده؛ رضا کوشکستانی