نویسنده = رضا آلانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر برخورد پلاسما با فلزات در تتاپینچ خطی

دوره 4، جلد4، تابستان 1363، صفحه 1-21

رضا آلانی؛ علی اصغر ترابی فرد؛ بتول صفایی؛ هرمز عضدی؛ مسعود نراقی