کلیدواژه‌ها = ویژه بردارها
تعداد مقالات: 2
1. محاسبه‌ی تابع موج مولکول‌های نامتقارن سه جسمی در اولین حالت برانگیخته

دوره 34، جلد 63، بهار 1392، صفحه 65-74

هادی خواجه‌آزاد؛ محمدرضا اسکندری


2. استفاده از ابرهای کوواریانس برای یافتن ویژه بردارهای بیضوی ناهمسانگردی عیار اورانیم همراه با ارایه‌ی یک نمونه‌ی کاربردی

دوره 30، جلد 50، زمستان 1388، صفحه 74-79

داود جمالی‌اسفهلان؛ حسن مدنی؛ محمدتقی طهماسب نظامی؛ فرزاد مهدوی؛ محمدرضا قادری؛ مسعود نجفی