کلیدواژه‌ها = توابع پاسخ سوسوزن
تعداد مقالات: 1
1. اثر تغییرات دما بر نور خروجی، تابع پاسخ و قدرت تفکیک انرژی سوسوزن‌های یدور سدیم و اکسید ژرمنات بیسموت

دوره 30، جلد 48، تابستان 1388، صفحه 24-31

شهرزاد شیوخی؛ جواد رحیقی؛ مرتضی جعفرزاده خطیبانی؛ حسین قدس