کلیدواژه‌ها = کنترل کیفیت
تعداد مقالات: 2
1. تعیین غلظت کریپتوفیکس 2، 2، 2 در رادیوداروی [18F]FDG

دوره 29، جلد 45، پاییز 1387، صفحه 39-43

مهدی اخلاقی؛ امیررضا جلیلیان


2. تهیه رادیوداروی [Cu61] ـ پیـروآلدئید بیـس (4 Nـ متیـل تیوسمی کاربازون) - PTSM) [Cu61] (و کنترل کیفی آن برای تشخیص پزشکی به روش PET

دوره 25، جلد 33، بهار 1384، صفحه 1-8

امیررضا جلیلیان؛ پژمان روشن فرزاد؛ مهشید ثابت؛ محسن کمالی دهقان؛ محمد میرزایی؛ امیرعباس رجامند