کلیدواژه‌ها = پارامترهای سینتیکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پارامترهای سینتیک دام‌های عمیق دزیمتر C:3O2α-Al (500-TLD) از راه مقایسه‌ی پاسخ گرمالیانی انتقال یافته‌ی نوری تجربی با مدل نظری

دوره 40، جلد87، بهار 1398، صفحه 10-15

10.24200/nst.2019.737

سمیه هارونی؛ مصطفی زاهدی فر؛ احمد رمضانی مقدم آرانی؛ احسان صادقی؛ محسن محرابی