اندازه گیری تغییرات دمایی ضریب شکست آب با استفاده از روش تداخل سنجی دیجیتال به منظور ساخت دزیمتر نوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد/ دانشگاه الزهرا

2 عضو هیئت علمی/ پژوهشگاه

3 تهران، پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365

4 عضو هیئت علمی/ دانشگاه الزهرا

10.24200/nst.2020.473.1323

چکیده

استفاده از منابع نوری همدوس برای ساخت دزیمترهای نوری بسیار مورد توجه است. دزیمترهای نوری بیش تر برای کاربردهای پرتودرمانی مورد استفاده قرار گرفته و برای چنین کاربردهایی اطلاع از وابستگی دمایی ضریب شکست ماده مورد استفاده در قلب دزیمتر، اغلب آب، موردنیاز است. در این کار، با برپایی و استفاده از یک تداخل سنج در محیط آزمایشگاه، وابستگی دمایی ضریب شکست آب اندازه گیری شده است. نوع چیدمان مورد استفاده به تفصیل توصیف شده و روابط نظری موردنیاز برای تفسیر داده های تجربی بدست آمده است. مقایسه نتایج با داده های تجربی پیشین نشان دهنده مطابقت مطلوب و صحت اندازه گیری ها است. نشان داده شده است که مدل چندجمله ای مرتبه دوم را میتوان به خوبی برای تفسیر داده های اندازه گیری مورد استفاده قرار داد. نتایج ارائه شده در این کار را می توان برای کلیه کاربردهایی که در آن ها اطلاع از وابستگی دمایی ضریب شکست آب پیش نیاز است مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the temperature variation of refractive index of water by digital interferometry for manufacturing an optical dosimeter

نویسندگان [English]

  • Sahar Salimi Meidanshahi 1
  • Mohammad Reza Rashidian Vaziri 2
  • بیگ زاده Beigzadeh 3
  • Fatemeh Shahshahani 4
1 Master Student/ Alzahra University
2 Assistant Professor/Institute
3 Radiation Application Research School, Nuclear Science & Technology Research Institute, P.O. Box 11365-3486, Tehran, Iran
4 Associate Professor
چکیده [English]

Using coherent light sources for manufacturing optical dosimeters is of considerable interest. Optical dosimeters are mostly employed for radiotherapy applications; where knowing the temperature dependency of refractive index of the used material in the core of dosimeter, often water, is required. In this work, by setting up and employing an interferometer in the laboratory, the temperature dependency of refractive index of water is measured. The used setup is fully described and the required theoretical relations for interpreting the experimental data are developed. Comparing the results with the previous experimental data provided by other groups, demonstrates good compromise and confirms the accuracy of the measurements. It is shown that the second-order polynomial model can be efficiently used for interpreting the measurement data. The results of this study can be used in all those applications where knowing the temperature dependecy of refractive index of water is a prerequisite. . . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optical dosimetry
  • Water
  • Refractive index
  • Optical interferometer