تک‌مدسازی لیزر CO2 تپی با فشار 3atm به روش دورگه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس

2 دانشجو

3 عضو هیئت علمی

چکیده

در این پژوهش، از پیکربندی دورگه برای تک‌مدسازی طولی یک لیزر 2CO تپی با فشار atm 3 با طول محیط فعال cm 14 بهره گرفته شده است. برای این کار، از یک لیزر پیوسته و کم‌فشار 2CO درون‌ کاواکی با طول محیط فعال cm 120 سود جسته شده است. دیده شده است که تپ‌های گسیلی سامانه در حالت بالای آستانه و همچنین حالت زیرآستانه تا فشار mbar 7 کاملا رفتار تک‌مدی از خود نشان می‌دهند. برای مشخصه یابی این سامانه، ویژگی های گوناگون تپ‌های تک‌مد شده در فشارها و توان‌های گسیلی مختلف لیزر پیوسته بررسی و ارزیابی گردیدند. در همین راستا، فشار آستانه‌ی تک‌مدشدگی در این شرایط برای لیزر پیوسته برابر mbar 5/9 به‌دست آمده است. نشان داده شد که در هر دو حالت بالا و زیر آستانه‌ی لیزر پیوسته، تپ‌های تک‌مد گسیلی دارای دیرش زمانی و زمان خیز بیشتر و زمان برساخت کمتری نسبت به حالت چند مد هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Single Longitudinal Mode Operation of a 3 atm Pulsed CO2 laser with Hybrid Method

نویسنده [English]

  • Kaveh Silakhori 1
چکیده [English]

In this work, the hybrid configuration is used for single longitudinal mode operation of a 3 atm pulsed CO2 laser with 14 cm long active volume. To do this, an intracavity low pressure continuous wave CO2 laser with 120 cm long active volume is used. It has been found that the emitted pulses of the system exhibit an almost single mode behavior in above threshold condition and also for below threshold condition at pressures down to 7 mbar. In order to characterizing of the system performance, various parameters of the single-mode pulses at different pressures and powers of the continuous wave laser were analyzed. Furthermore, the threshold pressure of the continuous wave laser for single mode operation was obtained about 9.5 mbar. It has been shown that in both above and below threshold conditions, the single mode pulses have higher durations and rise times and also lower build up times.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Single longitudinal Operation
  • Pulsed CO2 Laser
  • Hybrid Configuration