الزامات بین المللی رگولاتوری بادی هسته ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده

رگولاتوری بادی یا واحد قانونی نهادی حاکمیتی است که در چارچوب قوانین اصلی و مادر تشکیل می گردد.مسئولیت اصلی این نهاد، تدوین ، تصویب و اجرا ی مقررات و ضوابط مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای و پرتوی در چارچوب قوانین اصلی و بالا دستی و نظارت بر اجرای این مقررات و ضوابط است. امروزه استقرار ایمنی و امنیت در فعالیت های هسته ای،در سطح ملی و بین المللی، اساسا در گرو تاسیس چنین نهادی است. هر چند که تاسیس هر نهاد حاکمیتی در کشورها در زمره صلاحیت های حاکمیتی آن کشورها می باشد،اما نظر به اهمیت و حساسیت رگولاتوری بادی های هسته ای در نظامند سازی فعالیت های هسته ای در سطح ملی و جهانی ، جامعه بین المللی و آژانس بین المللی انرژی اتمی الزاماتی را در خصوص ضرورت تاسیس رگولاتوری بادی هسته ای و ضرورت برخورداری آنها از استقلال موثر پیش بینی نموده اندکه دولت ها به لحاظ منطقی و فنی و حقوقی و قانونی آنها را رعایت می کنند. مقاله حاضر مبانی حقوقی این الزامات و میزان همسویی رگولاتوری بادی کنونی کشور با آنها را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Requirements of Nuclear Regulatory Body

چکیده [English]

Abstract: Nuclear Regulatory Body is a state-run organization which is created by an act or law of parliament. drafting, approving and implementation of standards and regulations relating to nuclear and radioactive activities and supervising their complying with are main responsibilities of Nuclear Regulatory body . Nowadays, establishing of safety and security in nuclear activities is, to the large extent to depend on existing of such a body. although, it is sovereign right and jurisdiction of states to create nuclear regulatory body in its territory, but in view of significance and sensitivity of Regulatory bodies in regulating of nuclear and radioactive activities in both national and international level ,international community and international Atomic Energy Agency have provided certain requirements concerning the regulatory body which state logically and legally have to comply them with. This article, after explain the concept of Nuclear Regulatory Body, has evaluated legal base of these requirements and compatibility of Tran regulatory body with them.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 'Nuclear Regulatory Body"
  • "nuclear and radioactive activities"
  • "International Atomic Energy Agency"
  • "Atomic Energy Organization of Iran"