بررسی پارامترهای جذب دینامیکی زنون بر روی جاذبهای کربن فعال و غربال مولکولی 5 آنگسترومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سرپرست گروه تولید و جداسازی ایزوتوپی

2 دانشجوی دانشگاه اصفهان

3 دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله مقایسه رفتار جذب دینامیکی گاز زنون بر روی جاذب کربن فعال گرانولی و غربال مولکولی 5 آنگسترومی انجام شده است. این امر به منظور طراحی و ساخت محفظه حاوی بستر جاذب گاز زنون با مشخصات بهینه انجام شده است. طراحی و پیاده‌سازی چیدمان مطالعه تجربی با هدف بررسی تجربی میزان تأثیرگذاری متغیرهای موثر بر فرایند جذب دینامیکی، انجام شده است. جهت اندازه‌گیری زنون درخروجی ستون حاوی جاذب از دستگاه کروماتوگرافی مجهز به دتکتور هدایت حرارتی استفاده شده است. تاثیر سرعت جریان گاز در دمای ثابت بر جذب دینامیکی و همچنین تغییرات دما در سرعت جریان ثابت مورد مطالعه قرارگرفت. با استفاده از منحنی‌های شکست متغیر‌هایی مانند طول ناحیه انتقال جرم و طول بستر استفاده نشده محاسبه شده است. به منظور تخمین میزان جاذب مورد نیاز و شرایط جذب بهینه از مدل لانگمویرجهت محاسبه ظرفیت جذب جاذب استفاده گردیده است. نتایج آزمایشهای تجربی و خروجی مدلهای اعمالی تطبیق مناسبی داشته و شرایط جذب بهتری برای کربن فعال را تایید نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parameteric study of xenon dynamic adsorption on activated charcoal and 5 Å molecular sieve absorber

نویسندگان [English]

  • Majid Haji Hosseini 1
  • Mohammad Sabzian 2
  • Mehdi Nasri Nasrabad 3
چکیده [English]

In this paper, the behavior of xenon dynamic adsorption on granular activated carbon and molecular sieve 5Å adsorbers has been studied. The goal was desin and fabrication of absorber pack bed with optimized conditions. Design and implementation of experimental setup for studing effective parameters of xenon adsorption at different conditions were accomplished. To measure the xenon in the column output contains adsorbent, a chromatography apparatus equipped with a thermal conductivity detector was used. The effect of isotherm gas flow rate and temperature variations at constant flow velocity of gas on dynamic adsorption process were studied.Variables such as the length of mass transfer zone and the length of unused bed have been calculated using breakthrough curves. Langmuir model used to predict required absorber quantity and proper adsorption process by calculating adsorption capacity of absorbent.The results indicated appropriate consistency with model outputs and better adsorption performance was approved for granular activated carbon absorber.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Xenon
  • Environmental Samples
  • Gas chromatography
  • Granular activated carbon