ارزیابی تاثیر پرتو گاما بر خصوصیات نانوایی گندم ارقام امید، روشن و طبسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده کشاورزی هسته ای- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشگاه دانمارک جنوبی

چکیده

مهمترین عامل کنترل‌کننده صفت کیفیت نانوایی گندم، ژنوم گیاه است که با ایجاد تنوع ژنتیکی از طریق موتاژن‌ها در گیاه این صفت قابل بهبود و ارتقا می‌باشد. در این تحقیق آزمایشات شیمیایی و فارینوگراف در لاین‌های موتانت 60-58-66-T، 10-1-64-O ، 1RO-، 3RO- و 5RO- به ترتیب حاصل از پرتوتابی ارقام گندم طبسی، امید و روشن مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از تابع انتقال سیگموئیدی از طریق مدل منابع- رو به جلو با روش آموزش الگوریتم لونبرگ-مارکوارت شبکه عصبی مصنوعی برای بررسی فاکتورها مورد استفاده قرار گرفت. در لاین 3RO- خصوصیت شیمیایی عدد زلنی، میزان سختی دانه، گلوتن مرطوب و درصد پروتئین نسبت به شاهد افزایش معنی‌دار داشت. همچنین در لاین 10-1-64-O، صفات درصد جذب آب و ارزش والریمتری افزایش معنی‌دار و صفت درجه سست شدن خمیر بعد از 10 و 20 دقیقه کاهش معنی‌داری نسبت به شاهد داشت. خصوصیات میزان درصد پروتئین، حجم نان، عدد کیفی فارینوگراف و درجه سست شدن خمیر بیشترین تاثیر را در مدل شبکه عصبی داشتند که نتایج نشاندهنده تاثیر مثبت پرتوتابی در بهبود خواص کیفی خمیر نان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of gamma ray effect on wheat bakery properties in Omid, Roshan and Tabasai cultivars by artificial neural network

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Rahemi 1
چکیده [English]

The genome of plant is the most important factor to control bakery quality trait in wheat that by applying of genetic variation by using mutagens its improvable. In this study chemical and Farinograph experiments were investigated in T-66-58-60, O-64-1-10, RO-1, RO-3 and RO-5 line from Tabassi, Omid, Roshan cultivar respectively. Also sigmoid transfer function was used for assessment of factors by the model of feed-forward neural network with training method of levenberg-marquardt algorithm. Chemical traits of Zeleny number, the hardness, wet gluten and protein content in RO-3 line increased significantly comparing with the control. Also, water absorption percentage and valorymetry value significantly increased in the O-64-1-10 whereas it was shown that the dough softening after 10 and 20 minutes decreased significantly comparing with the control. The protein content, bread volume, Farinograph quality number and E10 properties had the greatest impact on neural network model. Results show the positive effect of irradiation on the improvement of dough quality properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wheat
  • Mutant
  • Farinograph test
  • Chemical experiments and Artificial neural network