اثر تروفونتهای انگل ایکتیوفتریوس مولتی فیلیس پرتوتابی شده با پرتو گاما و ریزپوشانی شده با نانوذرات آلژینات بر ساختار هیستولوژیک آبشش در ماهی قزل آلای رنگین کمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

3 دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس عامل ایجاد بیماری لکه سفید یکی از خطرناک‌ترین انگل‌های بیماری‌زا در ماهیان آب شیرین وحشی و پرورشی است. در این تحقیق بررسی اثرات ریزپوشش آلژیناتی تروفونت غیرفعال شده با پرتو گاما در آبشش ماهی مورد بررسی قرار گرفت. ماهی‌های با میانگین وزنی 30 گرم پس از دوره سازگاری، به ۴ گروه تقسیم شدند: 1 گروه از ماهیان با انگل پرتوتابی شده، گروه دیگر با انگل پرتوتابی شده و ریزپوشانی شده با نانوذرات آلژینات و گروه سوم به عنوان گروه کنترل مثبت با انگل فعال تیمار شدند. در گروه کنترل منفی نیز هیچ گونه ترکیبی استفاده نشد. سی روز پس از تیمار نمونه‌برداری از بافت آبشش انجام شد. مطالعه حاضر نشان داد که نانوذرات آلژینات جذب شده در تروفونت‌های انگل ایک غیرفعال شده با پرتو گاما قادر است به طور معنی‌داری اثرات هیستوپاتولوژیکی ناشی از انگل زنده به آبشش مانند هایپرپلازی شدید، ادم زیرجلدی، چسبیدگی لاملاها و نکروز در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان را کاهش و همچنین منجر به افزایش معنی‌داری در تعداد سلولهای ماکروفاژی نیز گردد. بنابراین استفاده از ریزپوشش آلژیناتی به منظور انتقال تروفونت غیرفعال شده با پرتو گاما بر علیه انگل زنده به روش حمامی در ماهی امن و بدون هیچگونه اثرات سوء بافتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histopathological alteration induced in gill tissue of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) treated via gamma-irradiated Ichthyophthirius multifiliis trophonts and coated with alginate nanoparticles

نویسندگان [English]

  • Saeed Moodi 1
  • Sakineh Yeganeh 1
  • Omid Safari 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University (SANRU), Sari, Iran
3 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The Ichthyophthirius multifiliis is one of the most important protozoan pathogens of farmed and wild fish populations. The immunization against I. multifiliis can be considered as an alternative to chemical treatments. In this study, histopathological effects of gamma-irradiated trophonts of I. multifiliis and coated with alginate nanoparticles in rainbow trout gill was evaluated. There for after adaption period fish with mean weight 30 g were distributed to 4 groups: Two groups were treated with gamma-irradiated trophonts of I. multifiliis and coated with alginate nanoparticles, gamma-irradiated trophonts of I. multifiliis. One group was infected with active trophonts of parasite as positive control. In negative control group, no treatment was used. On day 30, gill tissue from treated, infected and control fish was analyzed for evaluating the histopathological alterations. Present study showed that use of alginate nanoparticles formulated in gamma-irradiated I. multifilis trophonts can significantly decrease severe hyperplasia, sub-epithelial edema, and fusion of the secondary lamellae, focal and multifocal necrosi in gill. Also, gamma-irradiated trophonts of I. multifiliis and coated with alginate nanoparticles induced an increase in amount of the gill MMCs in treated fish. Therefore, the alginate nanoparticles can be in leading development of safe and efficient gamma-irraditad trophonts deliver tool in rainbow trout with more useful behavior and fewer side effects on gill tissue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alginate nanoparticles
  • gamma-irradiated trophonts
  • gill tissue
  • rainbow trout