سنتز نانوساختار های سکه مانند اورانیا در محیط آبی با روش الکتروشیمیایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 سردبیر مجله

3 هیات علمی

4 دانشگاه امیر کبیر

چکیده

در کار تحقیقاتی حاضر، نانوساختارهای اورانیا با استفاده از یک روش ترسیبی ساده، تمیز و قابل اجرا در دوزمان رسوب دهی متفاوت تهیه شد. ساختارها و مورفولوژی محصولات با استفاده از آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مشخصه-یابی شدند. تصاویر SEM نشان دادند که مورفولوژی نمونه تهیه شده در زمان رسوب دهی 10 دقیقه دارای ساختار یکنواخت سکه مانند با ابعاد نانو متری(قطر صفحات حدود 400 -600 نانومتر ، متوسط ضخامت صفحات حدود 80 نانومتر است) می باشد. همچنین نتایج نشان داد که زمان رسوب دهی بر مورفولوژی محصولات تاثیر گذار وبرساختار کریستالی آنها بی تاثیر است. الگوی XRD، ساختار نمونه ها را به صورت کریستال UO2 شناسایی کرد. ترکیب شیمیایی نقاط مختلف سطح نمونه با روش اسپکتروسکوپی پراکندگی انرژی (EDS) تعیین شد و نتایج وجود ترکیب اورانیم اکسید را تایید نمودند. خواص هم‌افزایی سطح الکترود و یون‌های اورانیوم مسوول شکل گیری ساختار منحصربه فرد و جدید نمونه بود. مکانیسم شکل گیری نانو ساختار مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electrochemical Synthesis of Urania Coin-Like Nanoparticles in Aqueous Media

نویسنده [English]

  • Hadi Malek Mohammadi 4
4 Amir Kabir University
چکیده [English]

In this research work, the urania nanostructures were synthesized by a facile, simple and clean deposition method in two different deposition times. The morphology and structures of the product were characterized by the X-ray diffraction analysis (XRD) and the Scanning Electronic Microscopy (SEM). The SEM images indicated that the morphology of synthesized sample at 10 mines was composed of a coin-like structure with a nanoscale dimension in a narrow size distribution. The results indicated the deposition time effects on morphology while does not on structure. The XRD results identified the sample structures as UO2 crystal. The chemical composition of different points of the sample surface were determined by the Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) technique and the results clarified that the sample has a homogeneous composition of uranium oxide. Synergistic properties of the substrate surface and uranium ions are responsible for the formation of the outstanding and novel structure. فhe mechanism of nanostructure formation was discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano-Coin
  • UO2
  • Cathodic
  • Deposition
  • Nanostructures