بهینه سازی شرایط احیای U (VI) به U (IV) از طریق طراحی آزمایش به روش آرایش متعامد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

احیای U  (VI) (اورانیل) به U (IV) (اورانوس) در فرآیندهای هسته ای ورادیو شیمیایی از اهمیت بسزایی برخوردار است

عنوان مقاله [English]

ORTHOGONAL ARRAY DESIGN FOR