تعیین دز جذب شده پرتو ایکس با استفاده از روش سیتوژنتیکی ریزهسته در لنفوسیت خون انسان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

امورحفاظت دربرابر اشعه

چکیده

ریزهسته فراورده نوعی شکست کروموزومی است

عنوان مقاله [English]

BIOLOGICAL DOSIMETRY

نویسندگان [English]

  • A Heidary
  • R G.Assaie
  • R Varzgar
  • F Zakeri