بررسی کنتراست تصاویر پرتونگاری صنعتی دیجیتال با استفاده از شبیه سازی توسط کد فلوکا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی هسته ای، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 انرژی اتمی ایران/ پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده

روش مونت کارلو به دلیل توانمندی در شبیه سازی پدیده‌های آماری همچون ساطع شدن و ترابرد پرتوها و فرآیندهای آشکارسازی یکی از روش‌هایی است که به طور گسترده برای شبیه سازی در پرتونگاری صنعتی و پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرتونگاری دیجیتال به صورت کاربردی در دو شاخه پرتونگاری محاسباتی (CR) و پرتونگاری مستقیم (DR) استفاده می‌شود. در این پژوهش شبیه سازی پرتونگاری محاسباتی با استفاده از کد مونت کارلوی فلوکا به منظور فراهم آوردن بستری برای مطالعه کنتراست تصویر به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای کیفیت تصویر انجام شده است. برای بررسی کنتراست در این تحقیق، یک قطعه استاندارد حساسیت کنتراست از جنس آلومینیوم ساخته شده مطابق استاندارد ASTM 1647 مورد استفاده قرار گرفته است. شبیه سازی این قطعه همراه با شبیه سازی کاملی از دستگاه مولد پرتوهای X و صفحات تصویر ساز جهت بررسی کنتراست تصویر انجام شده و روشی برای بررسی کنتراست تصویر ارائه گردیده است. به منظور تصدیق روش ارائه شده آزمایشات عملی بر روی قطعه استاندارد انجام شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی به روش ارائه شده انطباق مناسبی با نتایج آزمایشات عملی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contrast evaluation of digital industrial radiography images using FLUKA simulation

نویسندگان [English]

  • Mariam Khodakarami 1
  • Behrouz Rokrok 2
  • Mehdi Salehi Barough 1
1 Department of Nuclear Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Monte Carlo method is widely used for simulation of industrial and medical radiography due to its powerful ability to simulate statistical phenomena such as radiation generation and transport and detection processes. Digital radiography is practically applied in two branches of computational radiography (CR) and direct radiography (DR). In this study, computational radiography simulation using the FLUKA Monte Carlo code was developed to provide a framework for studying image contrast as one of the most important parameters of image quality. To investigate the contrast, a standard contrast sensitivity gauge of aluminum made according to ASTM 1647 standard was used. The simulation of this gauge, along with a complete simulation of the X-ray generator and imaging plate, has been done to assess the contrast of the image, and a method for evaluating the contrast of the image is presented. In order to validate the proposed method, practical experiments were carried out on the contrast sensitivity standard gauge. The simulation results obtained through the proposed method are in good agreement with the results of practical experiments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Radiography
  • Contrast
  • Imaging Plate
  • Contrast Sensitivity
  • FLUKA Code