دوره و شماره: دوره 24، جلد 31 - شماره پیاپی 1، بهار 1383، صفحه 1-47 
1. اندازه گیری ضخامت باقیمانده جدار لوله ها در هنگام کار به روش پرتونگاری گاما

صفحه 1-7

کاوه عدالتی؛ ناصر راستخواه؛ ابوطالب کرمانی؛ مسعود سیدی؛ امیر موافقی؛ علی شیرزادیان


2. ساخت زیست صافی به منظور جذب

صفحه 9-12

حسین غفوریان؛ محمد ربانی؛ یاسمن ناظری؛ سرور صادقی


3. استفاده از دو تایر وترون موازی شده در منبع تغذیه لیزرهای بخار فلز

صفحه 13-17

منصور زند؛ داود صالحی نیا؛ کامران خراسانی؛ بختیار کیا


4. جداسازی ناخالصیها از کک نفتی به روش اسیدشویی و بررسی تئوری اثرهای آن برخواص گرافیت هسته ای

صفحه 19-28

کاظم فاطمی؛ فاطمه اهری هاشمی؛ سعیده فتوره چیان؛ فخرالملوک فرحزادی


5. ارزیابی نمونه برداری از گمانه منطقه ی اکتشافی اورانیم خشومی به روش زمین آماری

صفحه 29-34

نوروز علی نوروزی؛ محمدتقی طهماسب نظامی؛ داود جمالی؛ یوسف قنبری؛ محمدرضا قادری


7. توسعه دامنه کاربرد دستگاه گاماسل PX-30

صفحه 43-46

هادی فتح الهی؛ حسین اهری مصطفوی؛ فرامرز مجد