دوره و شماره: دوره 24، جلد30 - شماره پیاپی 4، زمستان 1382، صفحه 1-57