دوره و شماره: دوره 40، جلد87 - شماره پیاپی 1، بهار 1398، صفحه 1-114 
3. طراحی، ساخت و مشخصه‌یابی پیچه‌ی ابررسانای دمای بالای D شکل

صفحه 16-25

نیره عبداللهی قهی؛ ناصر علی نژاد؛ مهناز عبدالهی درگاه؛ جعفر محمودی


10. بررسی قابلیت کانی‌زایی اورانیم نوع سطحی (پلایایی) در حوضه‌ی دق سرخ ایران مرکزی

صفحه 89-100

کاوه پازند؛ علی بهزادی نسب؛ محمدرضا قادری؛ محمدرضا رضوانیان زاده