دوره و شماره: دوره 22، جلد 25 - شماره پیاپی 3، پاییز 1381، صفحه 1-61