دوره و شماره: دوره 19، جلد 19، بهار 1378، صفحه 1-58 
2. تهیه فسفر -32 با پرتوزایی ویژه بالا براساس واکنش 32p

صفحه 10-18

حمید رفیعی؛ حسین ارباب زوار؛ سیما عوض مقدم


5. شیمی جداسازی وتخلیص In(III) محصول سیکلوترون

صفحه 34-38

خسرو آردانه؛ محمد میرزایی؛ جمشید معافیان؛ منصور ذاکرزاده