دوره و شماره: دوره 19، جلد 18، بهار 1378، صفحه 1-56