دوره و شماره: دوره 17، جلد 13، تابستان 1376، صفحه 1-100 
6. جداسازی اورانیم وفلزات سمی بوسیله باکتری جدید MGF-48

صفحه 53-67

حسین غفوریان؛ فریدون ملک زاده؛ عباس فرازمند


8. سنتز بازهای کلئوزیدی با کربن چهارده [14C]

صفحه 75-83

حجت اله مطلوبی؛ سید مرتضی مهرداد